Technicko – ekonomické rozvahy

 • predbežné stavebno – technické posúdenie objektu, vizuálny prieskum vykonaný projektantom
 • štúdia slúžiaca potenciálnemu investorovi , ako podklad pri voľbe rozsahu a úrovne opravy
 • fotodokumentácia s popisom chýb a porúch
 • stanovenie rozsahu opráv a koncepčný návrh technického riešenia s energetickým výpočtom pre získanie dotačných titulov
 • stanovenie a rozbor investičných nákladov, ekonomická súvaha s alternatívami investičných možnosti
 • prezentácia navrhnutých možnosti na členskej schôdzi

technicko – ekonomická súvaha zahŕňa základne posúdenie :

 • nosnej konštrukcie a základov
 • strešného plášťa
 • obvodového plášťa
 • otvorové výplne
 • lodžie, balkóny
 • vnútornej konštrukcie

Cena základnej technicko – ekonomickej súvahy je 800 € . V prípade ďalšej spolupráce bude poskytnutá zľava 30%.