Kotvenie lodžií

  • Kotvenie z exteriérovej strany
  • Bez nutnosti vstupu do bytu
  • Eliminuje vznik trhlín a prasklín
  • Rýchla a nehlučná montáž
  • Certifikované systémové riešenie


Moderné kotvenie lodžií!
Bytové domy konštrukčného systému BANKS-S, vykazujú technickú vadu uchytenia predsadených balkónov – lodžií vplyvom nesprávnej realizácie. Nesprávne zrealizované kotvenie viedlo k obmedzeniu vzájomných vodorovných a zvislých posunov medzi konštrukciou lodžie a bytovým domom. Tieto posuny vyvolané prírodnými činiteľmi, teplotnými zmenami – cyklické striedanie dňa a noci (tepla a chladu), a objemovými zmenami materiálov, spôsobujú postupné narúšanie konštrukcie a statiky lodžie. Radikálnym obmedzením týchto prirodzených posunov malo za následok vznik vodorovných a zvislých trhlín na vnútorných stenách a stropoch lodžie. Keďže sa v tomto prípade nejedná len o estetickú vadu, je potrebné nájsť odpovedajúce riešenie a reagovať na vzniknutý problém v správny čas.

Spoločnosť TERMO + SK v zastúpení TERMO + holding a.s. ako prvá prináša systémové riešenie tohto problému bez akýchkoľvek zásahov do interiéru. Všetky stavebné práce sa vykonávajú výhradne z vonkajšej strany lodžie pomocou diamantovej vŕtacej sústavy. Tento spôsob montáže umožňuje osadenie doplnkového rektifikovateľného kotvenia veľmi presne, rýchlo a nehlučne.

Novo navrhnuté kotvenie TERMO + SK je moderné, účinné a komfortné riešenie pre vašu bezpečnosť.

TERMO + SK, s.r.o. je spolu s firmou LUKYSTAV s.r.o. výhradným dodávateľom kotvenia na slovenskom trhu. Naši zamestnanci absolvovali odborné školenie potrebné na realizáciu tohto typu kotvenia.“