Výkazy a výmer

– výkaz výmer je podstatnou časťou projektovej dokumentácie
– napomáha pri určení ceny diela a výberu dodávateľa
– obsahuje položkový rozpočet, podľa rozsahu navrhovaného technického riešenia