Projektová dokumentácia vo všetkých stupňoch

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonmi a vyhláškami Slovenskej republiky. Projektová dokumentácia obsahuje :

Zadávaciu dokumentáciu pre výberové konanie a stavebné konanie

 • textová časť – sprievodná správa, súhrnná technická správa, technická správa
 • výkresová časť – situácia, pohľady, pôdorysy, rezy, detaily
 • statická časť
 • požiarno-bezpečnostné riešenia
 • organizácia výstavby  a jej zásady
 • architektonické a farebné riešenia
 • tepelno-technické posúdenie – preukázanie hospodárneho nakladania s energiou v zmysle platných legislatívnych a právnych úprav, preukaz energetickej náročnosti budovy
 • výkaz výmer, materiálové, technické a technologické špecifikácie v písomnej aj digitálnej forme
 • interný rozpočet opravy podľa jednotlivých položiek (iba pre potreby objednávateľa spracovaný podľa projektových a rozpočtových zvyklostí a odborných skúseností spracovateľov)

Dokumentácie pre realizáciu stavby

 • projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu stavby
 • podľa potreby aj  prípadné doplnenie stavebnotechnického prieskumu
 • riešenie detailov, stavebných podrobností a technologických väzieb a súvislostí